วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

พิธีเข้าประจำกองลูกเสือ


พิธีเข้า้าประจำากองลูกเสือสามัญรุ่น่ ใหญ่
พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่จัดแถวเป็นรูปครึ่งวงกลม ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ยืนอยู่ในครึ่งวงกลม
ส่วนลูกเสือใหม่ยืนอยู่นอกครึ่งวงกลมหลังหมู่ของตนที่จะเข้าไปอยู่ ครั้นแล้วผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เรียกลูกเสือใหม่เข้ามายืนตรงหน้าผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่แล้ว
ถามว่า
1...........................................(ออกชื่อลูกเสือใหม่)เจ้า เต็มใจที่จะปฏิญาณตนเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่หรือ”

ลูกเสือใหม่ “ข้าเต็มใจ”

2.ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ “เจ้าเข้าใจหรือไม่ว่า การที่เข้ามาเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ จะต้อง
ปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูกเสือรุ่นน้องในกลุ่มลูกเสือของเรา ต้องแสดงให้เห็นความก้าวหน้าในชีวิต
ลูกเสือของเจ้า และต้องปฏิบัติตนตามกฎและคำปฏิญาณของลูกเสือทุกเมื่อ”

ลูกเสือใหม่ “ข้าทราบและปฏิบัติได้”

3.ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ “เจ้าพร้อมที่จะยืนยันและปฏิบัติตามคำปฎิญาณแล้วหรือ”

ลูกเสือใหม่ “ข้าพร้อมแล้ว”

4.ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ “ขอให้เจ้าทบทวนคำปฏิญาณอีกครั้งหนึ่ง”

ลูกเสือใหม่ แสดงรหัส “ด้วยเกียรติของข้า ข้าสัญญาว่า
ข้อ ๑ ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ข้อ ๒ ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ
ข้อ ๓ ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ”
(ลูกเสือทุกคนที่อยู่ในพิธีต้องแสดงรหัสของลูกเสือและจะเอามือลงต่อเมื่อลูกเสือกล่าวจบ)

5.ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ติดอินทรธนูให้กับลูกเสือใหม่ แล้วกล่าวว่า
“บัดนี้เจ้าได้เข้าเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และเป็นสมาชิกผู้หนึ่งของคณะพี่น้องลูกเสือแห่งโลกอัน
ยิ่งใหญ่แล้ว ขอให้เจ้าปฏิบัติหน้าที่ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และมีความสุขความเจริญตลอดกาลนาน”

(ในโอกาสนี้ ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่อาจมอบบัตรประจำตัวลูกเสือ หรือเครื่องหมายอื่น ผู้
กำกับและผู้บังคับบัญชาลูกเสือจะแสดงความยินดีต่อลูกเสือใหม่ด้วยก็ได้)
ลูกเสือใหม่กลับหลังหันไปแสดงความเคารพต่อกองลูกเสือด้วยท่าวันทยหัตถ์ แล้วกลับเข้าประจำ
หมู่ของตน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น